رد کردن لینک ها

شبکه کارگاه های تولیدی

تخصص گرایی با کمک ماهرترین تولیدی ها

با ایجاد شبکه ای یکپارچه از بهترین کارگاه های تولیدی لباس فرم مدارس، برای تولیدکنندگان لباسی که به فراپوش می پیوندند،
نوید دست یابی به بخش وسیعی از بازار را می دهیم.
از این طریق در بخش قابل توجهی از هزینه های تولیدکنندگان که صرف بازاریابی و جذب مشتری می شود، صرفه جویی های اساسی ایجاد خواهد شد.

همچنین از سوی دیگر با وجود این شبکه از کارگاه های تولیدی با تخصص های متنوع، مدارسی که فراپوش را انتخاب کنند خواهند توانست به با کیفیت ترین پوشاک فرم دسترسی یابند.